GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Vážení používatelia,

radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu vašich osobných údajov. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Lilla Grayi s.r.o., so sídlom Ladislava Dérera 16, 831 01 Bratislava, IČO: 47 611 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 96716/B (ďalej len „Spoločnosť“).

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Ladislava Dérera 16, 831 01 Bratislava, alebo e-mailom na adrese obchod@lillagrayi.sk.

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

■ Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

■ Informácie získané prostredníctvom e-mailu, chatu

■ Transakčné údaje – najmä informácie týkajúce sa platieb (číslo účtu a pod.)

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávkovom a registračnom formulári, v zmenových formulároch, v e-mailovej a chatovej komunikácii, zmluvách uzatvorených medzi Vami a Spoločnosťou alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o vás zaznamenané.

Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou alebo tovarom (uzatvorenie kúpnej zmluvy), vrátane neskoršej komunikácie so spotrebiteľom z dôvodu uplatnenia zmluvných práv (odstúpenie od zmluvy), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely zasielania informácií o tovare, a to elektronickými prostriedkami (e-mail).

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, jej následnú správu ako i zlepšovanie našich služieb.

 5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme vám zaistili kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a účtovnícke firmy.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie 10 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8. Čo to sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie a môžu sa využívať aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo vašom internetovom prehliadači.

9. Ako využívame súbory cookies?

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môžeme napríklad zabezpečiť, aby sme vás nevystavili nadmernému množstvu reklamného oznámenia jednej digitálnej kampane. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

Lilla Grayi s.r.o. | L. Dérera 16 | 831 01  Bratislava | Slovensko

IČO: 47 611 910 | DIČ: 2024022715 | IČ DPH: SK 2024022715 | Vložka č: 96716/B, okr. súd Bratislava I, odd. SRO

Zásady ochrany osobných údajov