Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu http://www.lillagrayi.sk
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci: Lilla Grayi s.r.o.  so sídlom  Ladislava Dérera 16 831 01 Bratislava-Nové mesto (ďalej len ‘Predávajúci’)

Kontakt na predávajúceho Lilla Grayi s.r.o.  so sídlom  Ladislava Dérera 16 831 01 Bratislava-Nové mesto Email: info@lillagrayi.sk Tel. kontakt: 0918 750 249

1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

3.1 Záručná doba plynie odo dňa, kedy prevzatia tovaru kupujúcim

4.Na tovaroch, ktoré podliehajú skrátenej dobe záruky je táto vždy vyznačená na obale.

4.1 V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.

5.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho, a to po zistení vady.

6.Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

6.1 K závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

6.2 Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

6.3 Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru

6.4 Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

6.5 Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

6.6 Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

6.7 Tovar je po vypršaní záručnej lehoty

6.8 Na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky

 • Nebol predávajúcemu dodaný riadny doklad o kúpe tovaru alebo jeho kópia

6.10 Pri pokuse o opravu alebo úpravu tovaru

6.11 Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje.

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo doručiť osobne na našu adresu, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe – faktúru, dodací list alebo doklad z registračnej pokladne. Odporúčame tiež priložiť vyplnený reklamačný formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje.
 2. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

9.1 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9.2 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.3 Náležitosti odborného posúdenia:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

 1. a)identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 2. b)presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 3. c)popis stavu výrobku,
 4. d)výsledok posúdenia,
 5. e)dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 6. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

10.1 pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby

10.2 pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo na výmenu veci , odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), alebo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.3 v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu

10.4 reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.
 2. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Email: info@lillagrayi.sk     Tel. kontakt: 0918 750 249

 

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE :

Formulár na odstupenie od zmluvy

Reklamačný protokol

V Bratislave 1.1.2018